Ekonomisk hållbarhet - mål och risker

Investera hållbart för framtida generationer 

Mål och utfall

Bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper med högt ställda krav på arkitektur, material och miljö till en rimlig hyra.

Vi har färdigställt 44 nya bostäder under året. Ytterligare 76 lägenheter i produktion.

Vara med och bidra till en cirkulär ekonomi, med fokus på ökat återbruk och återvinning, för att gynna såväl företag som samhälle och miljö.

 • På Östermalms Park pågår arbetet med återbruk av tegel. Ytterligare testarbete med återbruk vid renovering av en befintlig fastighet har tagits vidare till upphandling.   
 • Fortsatt samarbete med vår golvleverantör vilket innebär att inköp avgränsas till golvsorter som till 95 % är återbrukningsbara och vid byte av golv tillgodoser leverantören att de begagnade golvet återvinns.
 • Vi är delaktiga i projekt för att erbjuda utlåning av begagnad sport- och fritidsutrustning.

Ha hållbar finansiering via gröna lån, i alla projekt där det är möjligt.

Refinansiering av 275 mkr, lånen är fortfarande klassificerade som gröna lån. Inga nya gröna lån har tagits upp under året då de nyproduktionsprojekt som skett ej uppfyller de krav som finns för att finansiering ska kunna ske via grönt lån.

Arbeta aktivt för att förebygga mutor och korruption vilket annars riskerar att skada samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens.

 • Inga incidenter av korruption och/eller mutor har påträffats under året. 
 • Inga ärenden har anmälts till ABK:s visselblåsarfunktion.

Risker och riskhantering

Risk för oönskad ränteutveckling och räntekostnader.

För att uppnå en flexibel och effektiv hantering av ränterisken används finansiella derivatinstrument såsom ränteswappar.

Policies och riktlinjer

 • Finanspolicy
 • Policy för intern kontroll
 • Policy för rapportering om missförhållanden

Koppling till hållbarhetsmål
Delvis ha hållbar finansiering via gröna lån, i alla projekt där det är möjligt.

Risk för bristande tillgång till likviditet.

Arbetar löpande med likviditetsuppföljning och för en långsiktig borgensram.

Risk för låg kompetens kring lagen om offentlig upphandling.

Arbetar löpande med att personal som genomför inköp ska ha genomgått relevant utbildning för att vara behörig.

Policies och riktlinjer

 • Inköpspolicy
 • Riktlinjer för inköp och upphandling

Risk för oegentligheter och korruption i samband med bolagets inköp.

Arbetar löpande med internkontroll kopplat till inköpsprocessen. Under året har vi exempelvis kontrollerat att beställningar avseende skador och sanering görs i enlighet med gällande attestreglemente. Inga avvikelser att rapportera

Policies och riktlinjer

 • Policy och regler för gåvor och förmåner
 • Attestreglemente
 • Hållbarhetspolicy
 • Riktlinjer för inköp och upphandling
 • Policy för rapportering om missförhållanden

Koppling till hållbarhetsmål
Arbeta aktivt för att förebygga mutor och korruption vilket riskerar att skada samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens.

Oegentligheter hos företag som deltar i upphandlingar.

Arbetar aktivt med en hållbar leveranskedja där vi ställer krav på våra leverantörer dels miljömässiga krav men även sett till sociala aspekter såsom kollektivliknande avtal och ekonomisk stabilitet.

Policies och riktlinjer

 • Policy för intern kontroll

Risk för ökad vakansgrad.

 • Arbetat för att öka antalet som vill stå i vår bostadskö och öka attraktiviteten för hyresrätten. 
 • Är uppmärksamma på krav framtidens hyresgäster kommer ställa på boendet. 
 • Analyserat varför hyresgästen tackar nej till erbjudande om bostad.
 • Upprätthåller god standard på lägenhetsbeståndet genom underhåll och renovering. 
 • Arbetat för ökad trygghet och trivsel för att minska risk för vakans på grund av dåligt rykte för ett område.
 • Införande av automatiserad SMS-påminnelse ett par dagar efter att hyresinbetalning skulle varit inne har minskat antalet inkassokrav till våra hyresgäster med 25 %.


  Policies och riktlinjer
 • Uthyrningspolicy
 • Riktlinje: Regler för att erbjudas kontrakt
 • Riktlinje: Uthyrning bostäder