Balansräkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Tillgångar NOT 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 4 218 726 4 229 144 3 956 265 3 820 494
Inventarier, verktyg och installationer 12 57 349 57 161 53 502 53 568
Pågående nyanläggningar 13 555 532 327 397 440 314 277 660
4 831 607 4 613 702 4 450 081 4 151 722
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 9 600 4 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 1 588 1 791 1 588 1 791
Långfristiga fordringar Kristianstads kommun 20 329 473 172 230
331 061 174 021 11 188 6 391
Summa anläggningstillgångar 5 162 668 4 787 723 4 461 269 4 158 113
Omsättningstillgångar
Varulager
Förråds- och bränslelager 2 554 2 523 2 554 2 523
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 2 305 2 856 2 302 2 852
Fordringar Kristianstads kommun 21 145 141 246 782 83 182 244 755
Fordringar moderbolag 2 382 2 382 2 382 2 382
Fordringar dotterbolag 1 200 1 273
Aktuella skattefordringar 1 151
Övriga fordringar 9 747 4 522 3 755 3 985
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 10 935 9 556 10 923 9 545
170 510 267 249 103 744 264 792
Kassa och bank 10 914 2 089 5 914 2 089
Summa omsättningstillgångar 183 978 271 861 112 212 269 404
Summa tillgångar 5 346 646 5 059 584 4 573 481 4 427 517
(tkr) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Eget kapital och skulder NOT 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Övrigt tillskjutet kapital 73 867 71 485
Annat eget kapital 740 165 716 641
Årets resultat 13 221 23 229
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Reservfond 375 403 375 403
387 103 387 103
Fritt eget kapital 24
Balanserat resultat 397 807 374 960
Årets resultat 11 308 20 753
409 115 395 713
Summa eget kapital 838 953 823 055 796 218 782 816
Obeskattade reserver 3 000 4 500
Avsättningar
Uppskjutna skatter 25 83 220 74 673 85 221 77 558
Långfristiga skulder 26, 27
Skulder kreditinstitut 3 538 600 3 368 600 3 538 600 3 368 600
Skulder Kristianstads kommun 696 981 577 170
Summa långfristiga skulder 4 235 581 3 945 770 3 538 600 3 368 600
Kortfristiga skulder 28
Leverantörsskulder 67 696 69 415 46 044 62 771
Skulder syskonbolag 25 100 22 460 23 905 21 220
Aktuella skatteskulder 309 2 558 521
Övriga skulder 7 859 8 022 7 850 7 906
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 87 928 116 189 70 085 101 625
Summa kortfristiga skulder 188 892 216 086 150 442 194 043
Summa eget kapital och skulder 5 346 646 5 059 584 4 573 481 4 427 517