Det gröna bostadsbolaget

Nya utmaningar för klimat och miljö


Vi bygger med återbruk 

En viktig del inom miljömässig hållbarhet är att minska utsläpp från byggnation och renovering, exempelvis genom återbruk och gröna byggmaterial. Miljötänk och klimatsmarta val har länge varit en del av vår produktion, men nu vill vi ta det ett steg längre. Vi arbetar med en strategi för mätmetod med nyckeltal för att mäta våra utsläpp av växthusgaser från byggnation, renovering och ombyggnation, för att därefter kunna ta fram mätbara mål på minskade utsläpp och dess ekonomiska påverkan. Vi arbetar också med en återbruksstrategi för nyproduktion och renovering, som ett led att bli mer cirkulära. I Östermalms Park blir detta aktuellt, där vi som ett pilotprojekt tar till vara stora mängder fasadtegel, som planeras användas både till vår kommande nyproduktion på området och till andra byggprojekt runt om i landet. 

På Östermalms Park använder vi tegel som återvunnits från byggnader rivna på samma område. Här på parkeringshuset till vänster i bild.

Vi strävar efter biologisk mångfald 

Ett av våra hållbarhetsmål är biologisk mångfald. Vi gör insatser för att öka den ekologiska mångfalden vid våra fastigheter och i dess närområde, så som årlig plantering av nya träd, buskar och sommarblommor. 

För djuren monterar vi insektshotell och fågelholkar på våra gårdar eller i närliggande utemiljö. Vi anlägger faunadepåer där gamla stockar märks ut och får ligga på olika platser i våra bostadsområden. Vi ser till att våra dammar och vattendrag hålls rena, vi anlägger ängsyta och ser till att vår utemiljö är ren från skräp och kemikalier som kan skada vår natur. 

Tillsammans med kommunen arbetar vi för att minska utbredningen av invasiva arter så som exempelvis parkslide och björnloka. Detta för att minska risker för störningar i den ekologiska mångfalden, människors hälsa och materiella skador. 

Första bostadsbolaget med mobil trädpool  

I ett första skede finns 20 träd i trädpoolen, inköpta till vårt stora nyproduktionsprojekt Östermalms Park i centrala Kristianstad. Totalt planeras ett fyrtiotal träd planteras i den nya parken på området och runt om i kvarteret under 2026.  

– I trädpoolen får träden växa till sig och anpassa sig till den miljö där det sedan ska leva, säger Carolina Aouseus, samordnare för utemiljö på ABK. Under tiden bidrar de dessutom med skugga och rening av luft samt hjälper till att dämpa buller, producera syre och minska vind. 

En annan fördel med trädpoolen är minskade kostnader. Även om trädpoolen behöver skötsel och vattning så uppskattas den totala kostnaden bli mindre om man köper in mindre träd och låter dem stå på tillväxt än om större träd skulle köpas in och planteras ut. 

– Det här konceptet öppnar nya möjligheter, säger Carolina Aouseus. Trädens tillväxt är inte bara en ekonomisk investering. VI sätter också fokus på vikten av träd i stadsmiljön, att de gynnar den biologiska mångfalden och ökar grönskan i vår utemiljö. Det är ett nytt sätt att planera och hantera våra träd. 

De inköpta träden är av många olika arter för att gynna biologisk mångfald och för att minska risken för att sjukdomar eller skadedjur i framtiden slår ut ett helt bestånd. 

–Trädpoolen är ett pilotprojekt som vi hoppas kunna vidareutveckla och göra på fler platser framöver, säger Patrik Jogby, byggprojektledare på ABK som håller i projektet Östermalms Park. Enligt leverantören är vi det första bostadsbolaget i landet som testar detta, så det är spännande. 

Nya laddplatser vid våra fastigheter

Fler och fler väljer att skaffa elbil, vilket även märks på efterfrågan och användningen som ökat vid våra fastigheter. Som service till våra hyresgäster planerar vi för nya laddpunkter utifrån deras behov och intresseförfrågningar och under 2023 installerade vi ett större antal nya. Våra hyresgäster kan idag ladda sina elbilar på adresser i Kristianstad, Åhus, Rinkaby, Österslöv, Färlöv, Degeberga, Yngsjö, Tollarp och Önnestad.

Alla våra laddplatser finns samlade på www.abk.se/ladda

I samband med nyproduktion ska det som minst förberedas för möjligheten till elbilsladdning. I nya parkeringshuset på Östermalms Park kommer det finnas parkeringar för elbilsladdning och på nya Snickeriet för våra fordon.

Ökad kapacitet för solel

Till 2030 har vi som mål att producera 3000 MWh solel. Detta ska vi uppnå genom att se till att i största möjligaste mån installera solceller på alla våra nyproduktionsprojekt och genom att montera solceller på befintliga fastigheter där det är gynnsamt. Kvarteret Träskon i Tollarp och kvarteret Dammlyckan i Åhus har under 2023 fått solceller driftsatta, men den stora satsningen under året har varit att vi på vårt nya snickeri och måleri satt upp Kristianstads näst största solcellsanläggning med 660 solpaneler. År för år ökar vi kapaciteten för solel. 2019 producerade vi 46 MWh och 2023 var vi uppe i 575 MWh.

Arbete mot nedskräpning och felsortering ger resultat  

ABK-personalen städar området även på söndagar. Digital information skickas ut till alla som ska flytta, med var man ska göra av sina kartonger och möbler och att det finns lastvagnar att låna för att köra till sopstationen på området.

Och arbetet har gett resultat. Nedskräpningen har minskat och vi ser en kraftigt förbättrad sortering i våra behållare.

Förra statsministern Magdalena Andersson besökte Gamlegården och träffade våra miljövärdar Iman och Elisabeth.

Med ökad närvaro i miljörummen och vid markbehållare för sopor ökar förmågan att sortera rätt. Elisabet och Iman försöker att rätta till det som felsorteras och de pratar med människorna de träffar vid de olika sopstationerna såväl som de som de träffar när de är ute och knackar dörr. Sedan starten har de träffat i stort sett alla hyresgäster på Gamlegården via hembesök för samtal och utdelning av enkel information med illustrationer kring sopsortering.

– Vi gör det för att det verkligen behövs jobba aktivt med sopfrågan. Enda vägen fram är det personliga mötet, säger Fredrik Andersson, områdeschef på ABK.

Hembesöken skapar både trygghet och förtroende och vi kan förklara att felsorterade sopor i förlängningen skulle kunna innebära högre hyreshöjningar. Miljövärdarna samverkar med Renhållningen och våra fastighetsskötare, men även kommunala verksamheter såsom Familjehuset, Familjeservice, skolor, föreningsliv och framför allt de boende.