Noter

Gemensamma för moderbolag och koncern.

Not 1

Redovisningsprinciper och övriga upplysningar

AB Kristianstadsbyggens års- och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterbolagen AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB , C4 Kabel TV AB och Galleria Boulevard AB där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I koncernredovisningen har finansiella leasingavtal beaktats. Samtliga leasingavtal som inte klassificerats som finansiella har hanterats som operationella leasingavtal. I juridisk person har samtliga leasingavtal redovisats enligt reglerna som gäller för operationella leasingavtal.

De finansiella leasingavtalen är utformade så att ekonomiska risker och fördelar med att äga tillgången, i allt väsentligt överförts från leasegivaren till leasetagaren. Den formella äganderätten är dock kvar hos leasegivaren. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn fördelning erhålls.

Per balansdagen finns det totalt 7 (2) leasingavtal som klassificerats som finansiell leasing. Två avtal avser uthyrda tillgångar i Specialfastigheter i Kristianstad AB och fem avtal avser uthyrda tillgångar i AB Allön. De båda avtalen i Specialfastigheter i Kristianstad AB har klassificerats som finansiell leasing sedan räkenskapsåret 2019 medan de fem avtalen i AB Allön tillkommit 2023.

Utifrån 10 kapitlet i BFNAR 2012:1 bedömer moderbolaget att tillämpningen av den nya redovisningsprincipen för AB Allön leder till en mer rättvisande hantering av hyresavtalen utifrån det aktuella hyresförhållandet. Samtidigt görs bedömningen att omräkning av jämförelseåret 2022 inte är nödvändigt då aktuellt justeringsbelopp i koncernens resultaträkning endast uppgår till 357 tkr. Dvs bedömningen är att ingen väsentlig skillnad har uppkommit mellan nu tillämpad redovisningsprincip och tidigare tillämpad redovisningsprincip. Även om aktuellt justeringsbelopp om 152 991 tkr i koncernens balansräkning skulle kunna anses vara av väsentlig karaktär, så har ingen omklassificering skett i koncernbalansräkningen mellan materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar. Summan av koncernens totala anläggningstillgångar är allt jämt oförändrad.

Obeskattade reserver fördelas med 20,6 % till uppskjuten skatteskuld och 79,4 % till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld bokförs som skatt på årets resultat i koncernens resultaträkning.

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Försäljningen redovisas i den period som avgiften avser, den redovisas efter eventuell moms och rabatter.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader. Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år
- Byggnader
Stomme 50 och 100 år
Tak 20 och 40 år
Fasad 40 och 50 år
Installationer 20 och 40 år
Badrum 25 år
Hissar
25 år
Övrigt
25 år
Hyresgästanpassning
3, 5, 7, 10, 15 och 20 år
- Markanläggningar
20 år
- Byggnads-/markinventarier
5, 10 och 20 år
- Inventarier och verktyg
5 år


Datautrustning kostnadsförs direkt då nyttjandeperioden påverkas av den snabba tekniska utvecklingen och erfarenhetsmässigt understiger 3 år.

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). En nedskrivning återförs om de skäl som föranledde nedskrivningen inte längre föreligger.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Varulager

Förrådslager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Derivatinstrument

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Bolaget dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar såväl bolaget som koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Kassaflödet redovisas uppdelat på

  • den löpande verksamheten
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Moderföretagets redovisningsprinciper och övriga upplysningar

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med Årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Förvaltningsfastigheter

Bolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning och klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. Bolaget har under året genomfört en intern marknadsvärdering utav sina förvaltningsfastigheter. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Värderingen har skett med stöd av den modell som finns i analysverktyget VD Pro från VärderingsData.

Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet för respektive fastighet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna tidpunkt.

Värdebedömningen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter samt schabloniserade drifts- och underhållskostnader. Drifts- och underhållskostnader har i vissa fall justerats utifrån fastighetens ålder och skick. Bolaget har i värderingen utgått från ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav utifrån geografiskt läge varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningen.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 2023-12-31 till 10 346 mkr (9 761 mkr). Detta värde överstiger bokfört värde med 6 390 mkr (5 941 mkr). Förändringen av marknadsvärdet påverkar inte bolagets resultat- eller balansräkning.

Förutsättningar fastighetsvärdering 2023
Värdetidpunkt 31/12
Kalkylperiod 10 år
Inflation per år 2,0 %
Hyresutveckling per år 2,0 %
Utveckling drifts- och underhållskostnader per år 2,0 %
Vakansgrad bostäder 0,5-1,0 %
Vakansgrad prima lokaler 1,5-9,0 %
Vakansgrad övriga lokaler och garage 5,0-10,0 %
Direktavkastningskrav bostäder 3,85-6,0 %
Direktavkastningskrav prima lokaler 6,0-10,0 %
Direktavkastningskrav övriga lokaler och garage 7,0-10,0 %
Marknadsvärde (mkr) 10 346
Bokfört värde (mkr) 3 956
Övervärde (mkr) 6 390

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. 

Bolaget har ej identifierat några uppskattningar eller bedömningar om framtiden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 2

Försäljning och inköp mellan koncernföretag

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Interna försäljningar till dotterbolag - - 13 978 12 628
Interna inköp från dotterbolag - - -303 -209

Not 3

Hyresintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Bostäder 709 794 671 861 703 647 666 036
Studentbostäder 11 531 10 941 11 531 10 941
Lokaler 184 367 178 599 125 578 118 620
Garage 9 572 9 485 9 572 9 485
P-platser 2 212 2 226 2 126 2 139
917 476 873 112 852 454 807 221
Hyresbortfall, outhyrda objekt
Bostäder -5 236 -2 829 -5 136 -2 727
Studentbostäder -1 248 -1 737 -1 248 -1 737
Lokaler -3 615 -5 662 -3 615 -5 662
Garage -1 063 -1 026 -1 063 -1 026
P-platser -81 -83 -81 -83
Ombyggnad/renovering -20 092 -10 241 -20 092 -10 241
Rabatter -9 423 -8 905 -9 423 -8 905
Självförvaltning -135 -160 -135 -160
Summa 876 583 842 469 811 661 776 680

Not 4

Övriga förvaltningsintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Ersättningar från hyresgäster 18 686 21 415 17 993 19 205
Vinst sålda anläggningstillgångar 2 405 814 2 327 814
Återvunna hyres- och kundfordringar 1 386 1 208 1 386 1 208
Försäljningsintäkter 161 142 13 839 12 470
Försäkringsersättningar 1 420 2 698 1 420 2 698
Statligt elstöd 11 843 - 11 258 -
Övriga ersättningar 1 848 2 724 1 847 2 724
Summa 37 749 29 001 50 070 39 119

Not 5

Ersättning till revisorerna

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
PwC
– Revisionsuppdraget -395 -363 -318 -291
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - - - -
– Skatterådgivning -4 - -4 -
– Övriga tjänster -98 -95 -98 -95
-497 -458 -420 -386
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Not 6

Ersättning till Hyresgästföreningen

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Förhandlingsersättning och boinflytandemedel -1 779 -1 880 -1 779 -1 880
Fritidsmedel och lokalhyror -741 -901 -741 -901
Summa -2 520 -2 781 -2 520 -2 781

Not 7

Driftskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Fastighetsskötsel -19 755 -19 511 -17 116 -17 136
El, värme, vatten -134 819 -117 383 -126 934 -110 501
Sophantering -23 170 -23 034 -23 064 -22 964
Sotning och brandtillsyn -2 918 -2 461 -1 222 -998
Försäkringskostnader -5 512 -4 830 -5 060 -4 441
Bevakningskostnader -7 351 -6 557 -7 351 -6 557
Förvaltningsomkostnader -59 373 -52 778 -57 779 -51 440
Hyresgästföreningen -2 520 -2 781 -2 520 -2 781
Erhållna rabatter och bonus 1 403 1 514 1 403 1 514
Summa -254 015 -227 821 -239 643 -215 304

Not 8

Underhållskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Underhåll (inkl. försäkringsskador) -147 958 -185 441 -133 325 -167 496
Reparationer -45 200 -38 048 -41 380 -37 170
Summa -193 158 -223 489 -174 705 -204 666

Not 9

Medelantal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Medelantal anställda
Kvinnor 59 59 59 59
Män 176 175 176 175
Totalt 235 234 235 234
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören -1 897 -1 821 -1 897 -1 821
Övriga anställda -101 262 -94 656 -101 262 -94 656
Totala löner och ersättningar -103 159 -96 477 -103 159 -96 477
Sociala avgifter enligt lag och avtal -34 403 -30 739 -34 403 -30 739
Pensionskostnader (varav för verkställande direktören -555 (-534))  -10 131 -6 132 -10 131 -6 132
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  -147 693 -133 348 -147 693 -133 348


I moderbolagets totala personalkostnader ingår kostnad för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org nr 838200-8467) med 535 tkr (494 tkr). Sociala avgifter reduceras i år av återbetalningar av AGS-premier för åren 2004-2008 om totalt 0 tkr (524 tkr). Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VD:s ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan.

Not 10

Styrelse och ledande befattningshavare

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 8 4 2 1
Män 13 17 3 4
Totalt 21 21 5 5
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen
Kvinnor 2 2 2 2
Män 7 7 3 3
Totalt 9 9 5 5

Not 11

Byggnader och mark

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 867 089 6 746 610 6 312 528 6 246 439
Årets förändringar
Inköp 44 160 38 847 31 800 32 593
Omklassificeringar 65 406 157 714 247 707 109 578
Försäljningar/utrangeringar -5 522 -72 335 -4 274 -72 335
Investeringsstöd -3 747 -3 747
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 971 133 6 867 089 6 587 761 6 312 528
Ingående avskrivningar -2 599 245 -2 496 651 -2 453 334 -2 366 567
Årets förändringar
Omklassificeringar 34 529
Försäljningar/utrangeringar 3 757 45 858 3 269 45 858
Avskrivningar -148 748 -148 452 -138 731 -132 625
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 709 707 -2 599 245 -2 588 796 -2 453 334
Ingående nedskrivningar -38 700 -61 662 -38 700 -61 662
Årets förändringar
Omklassificeringar -2 000 -4 000 -2 000 -4 000
Årets återförda nedskrivningar 26 962 26 962
Årets nedskrivningar -2 000 -2 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -42 700 -38 700 -42 700 -38 700
Utgående restvärde enligt plan 4 218 726 4 229 144 3 956 265 3 820 494
Bokfört värde byggnader 3 721 207 3 734 599 3 486 389 3 364 003
Bokfört värde mark 355 539 353 246 332 921 332 644
Bokfört värde markanläggningar 141 980 141 299 136 955 123 847
Summa 4 218 726 4 229 144 3 956 265 3 820 494
Taxeringsvärde byggnader och mark 7 234 556 7 165 736 7 185 886 7 117 069

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 177 696 165 099 163 136 151 840
Årets förändringar
Inköp 7 502 12 135 6 215 11 225
Omklassificeringar 6 517 4 692 9 301 4 226
Försäljningar/utrangeringar -4 843 -4 230 -4 675 -4 155
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 186 872 177 696 173 977 163 136
Ingående avskrivningar -120 535 -110 007 -109 568 -100 373
Årets förändringar
Omklassificeringar 3 009
Försäljningar/utrangeringar 4 838 4 230 4 674 4 155
Avskrivningar -16 835 -14 758 -15 581 -13 350
Utgående ackumulerade avskrivningar -129 523 -120 535 -120 475 -109 568
Utgående restvärde enligt plan 57 349 57 161 53 502 53 568

Not 13

Pågående nyanläggningar

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Ingående nedlagda kostnader 327 397 155 503 277 660 95 299
Under året nedlagda kostnader 524 274 335 487 418 171 294 165
Under året genomförda omfördelningar -293 125 -158 406 -255 008 -109 804
Under året genomförda omfördelningar moms -2 505 -3 187 - -
Förgävesprojektering/Utrangeringar -509 - -509 -
Nedskrivningar pågående nyanläggningar - -2 000 - -2 000
Utgående nedlagda kostnader 555 532 327 397 440 314 277 660

Not 14

Övriga rörelsekostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Förlust vid utrangering av byggnadskomponenter -1 055 -26 478 -307 -26 478
Förlust vid utrangering av inventarier, verktyg och installationer -3
Förlust försäljning anläggningstillgångar
Förgävesprojektering -508 -508
Summa -1 566 -26 478 -815 -26 478

Not 15

Ränteintäkter och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Ränteintäkter 5 385 2 334 4 140 2 211
Ränteintäkter finansiell leasing 10 458 4 906
Summa 15 843 7 240 4 140 2 211

Not 16

Räntekostnader och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Räntekostnader avseende fastighetslån -84 400 -45 163 -71 430 -38 336
Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -16 630 -15 743 -13 906 -13 411
Övriga räntekostnader -11 -33 -11 -23
Summa -101 041 -60 939 -85 347 -51 770

Not 17

Skatt på årets resultat

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023 2022 2023 2022
Aktuell skatt 136 36 596
Uppskjuten skatt temporära skillnader -14 364 -15 831 -13 422 -16 537
Uppskjuten skatt underskottsavdrag 5 813 8 296 5 759 9 066
Summa -8 415 -7 499 -7 663 -6 875
Redovisat resultat före skatt 21 636 30 728 18 971 27 628
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6 % (20,6 %) -4 457 -6 330 -3 908 -5 691
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -3 953 -1 782 -3 762 -1 781
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 13 1 7 1
Skatteeffekt av skattereduktion inventarieinköp 2021 628 596
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder -18 -16
Redovisad skattekostnad -8 415 -7 499 -7 663 -6 875

Not 18

Andelar i koncernföretag

Koncernen
ORG NR SÄTE KAPITALANDEL
AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100%
Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100%
C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100%
C4 Kabel-TV AB 556370-5895 Kristianstad 100%
Galleria Boulevard AB 559559-3559 Kristianstad 100%
Moderbolaget
KAPITALANDEL RÖSTANDEL ANTAL ANDELAR BOKFÖRT VÄRDE 2023 BOKFÖRT VÄRDE 2022
AB Allön 100% 100% 2 500 2 500 2 500
Specialfastigheter i Kristianstad AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Parkerings AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Kabel-TV AB 100% 100% 1 000 100 100
Galleria Boulevard AB 100% 100% 1 000 5 000 -
Summa 9 600 4 600

Not 19

Andra långfristiga värdepappersinnehav

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Återbäringsmedel 1 548 1 751 1 548 1 751
Insatskapital 40 40 40 40
Andelsföreningen Skånehem
Insatskapital
Summa 1 588 1 791 1 588 1 791

Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr).

Not 20

Långfristiga fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 172 230 180 647
Årets förändringar
Tillkommande fordringar 166 706
Avgående fordringar -9 463 -8 408
Omklassificeringar -9
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 329 473 172 230
Utgående redovisat värde 329 473 172 230

Koncernens finansiella leasingavtal, redovisade som finansiella anläggningstillgångar enligt ovan, avser 2 (2) uthyrda tillgångar i Specialfastigheter i Kristianstad AB och 5 (0) uthyrda tillgångar i AB Allön. Leasetagare i samtliga avtal är Kristianstads kommun. 
Det har inte skett någon justering av det ingående anskaffningsvärdet för innevarande räkenskapsår till följd av de tillkommande leasingavtalen i AB Allön. Justeringsposten för föregående räkenskapsår om 152 991 tkr redovisas fortsatt som en materiell anläggningstillgång i stället för en finansiell anläggningstillgång. Omklassificering har inte bedömts nödvändig då summan av koncernens totala anläggningstillgångar är oförändrad.

Not 21

Fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Koncernkonto hos bank * 660 708 268 781 590 278 250 106
Övriga kortfristiga fordringar 26 558 10 570 187 179
Övriga kortfristiga skulder -542 125 -32 569 -507 283 -5 530
Summa 145 141 246 782 83 182 244 755

* Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit inom koncernen uppgår per balansdagen till 100 000 tkr.

Not 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Förutbetalda försäkringspremier 7 334 6 897 7 324 6 888
Förutbetalda jour-/serviceavtal 3 313 2 533 3 313 2 533
Övriga förutbetalda kostnader 211 63 211 63
Övriga upplupna intäkter 77 63 75 61
Summa 10 935 9 556 10 923 9 545

Not 23

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 24

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst, kr 397 807 254
Årets vinst, kr 11 308 033
409 115 287
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägaren utdelas, kr 407 160
att i ny räkning överförs, kr 408 708 127
409 115 287

Not 25

Uppskjutna skatter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjat underskottsavdrag -42 248 -36 433 -37 036 -31 276
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter -3 816 -5 717
Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter 127 718 114 681 122 257 108 834
Obeskattade reserver 1 566 2 142
Summa 83 220 74 673 85 221 77 558
Uppskjutna skatter har beräknats med 20,6 % (20,6 %).

Not 26

Finansiella skulder

Moderbolaget

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy.

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswappar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 2 300 mkr (2 200 mkr). Räntenivån har stigit under året. Den höja räntenivån under året har inneburit att swapavtalen per bokslutsdagen motsvarar ett övervärde om totalt 117 mkr (227). Den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är lägre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället.

 Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (sk ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån.

Den genomsnittliga effektiva räntan i skuldportföljen uppgår till 2,40 % (1,50 %). Bolaget har under året räntesäkrat 400 mkr (100 mkr). Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningen till 3,5 år (3,2 år) och kapitalbindningen till 2,6 år (2,5 år).

Ny upplåning har skett under året med 170 mkr. Av bolagets totala skuldportfölj är 3 538,6 mkr (3 368,6 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev. Bolaget har sedan den 29 december en kortfristig finansiell skuld om 500 mkr som avser dotterbolaget Galleria Boulevard AB. Skulden avser finansieringen av Galleria Boulevard AB:s köp av fastigheten Kristianstad Domus 2 per den 2 januari 2024. Under 2024 omplaceras den kortfristiga skulden till långfristig finansiell skuld och överflyttning kommer att ske från bolaget till Galleria Boulevard AB. 

Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswappar):

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Inom 1 år 1 603 880 1 586 324 1 338 600 1 468 600
Inom 1-5 år 1 273 585 1 194 431 900 000 800 000
Inom 5-10 år 1 300 000 1 100 000 1 300 000 1 100 000
Inom 15-20 år 90 000 90 000
Summa 4 267 465 3 970 755 3 538 600 3 368 600

Not 27

Långfristiga skulder

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Långfristiga skulder som omsätts inom ett år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 793 600 825 000 793 600 825 000
Skulder till Kristianstads kommun 116 321 180 455
909 921 1 005 455 793 600 825 000
Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 2 500 000 2 258 600 2 500 000 2 258 600
Skulder till Kristianstads kommun 580 660 396 715
3 080 660 2 655 315 2 500 000 2 258 600
Långfristiga skulder som omsätts senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 245 000 285 000 245 000 285 000
Skulder till Kristianstads kommun
245 000 285 000 245 000 285 000
Summa 4 235 581 3 945 770 3 538 600 3 368 600

Not 28

Eventualförpliktelser

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Allmänna arvsfonden 40 40 40 40
Summa 40 40 40 40

Not 29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Upplupna räntekostnader 12 145 8 056 12 145 8 056
Upplupna semesterlöner 8 365 7 853 8 365 7 853
Upplupna sociala avgifter 5 327 4 946 5 327 4 946
Upplupna driftskostnader 6 087 4 701 5 714 4 377
Förskottsbetalda hyror 47 735 82 147 31 070 68 006
Övriga upplupna kostnader 8 269 8 486 7 464 8 387
Summa 87 928 116 189 70 085 101 625

Not 30

Likvida medel

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Kassa och bank 10 914 2 089 5 914 2 089
Fordran Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank 660 708 268 781 590 278 250 106
Summa 671 622 270 870 596 192 252 195