Social hållbarhet - mål och risker

Skapa ett ännu bättre Kristianstad 

Mål och utfall - kund

Ha områden och fastigheter som är utformade så att de främjar hälsa och välbefinnande, trygghet och säkerhet och att alla känner sig inkluderade.

Läs mer om vårt arbete med social hållbarhetbland annat gällande trygghet och trivsel. Under 2023 har vi även jobbat med barnrättsarbete samt att vi har en rimlig hyresnivå.

Som allmännyttigt bostadsbolag bidra till samhällsnytta genom att ta ett stort ansvar för bosociala frågor såsom trivsel, trygghet och integration samt delaktighet och påverkan.

 • Fortsatt med nattvandring, ordningsvakter och bevakning i samma utsträckning som tidigare på Gamlegården. 
 • Aktiva åtgärder för ökad trygghet, med fokus på de fastigheter där den upplevad tryggheten är lägst.
 • Den gemensamma handlingsplan för trygghet i Kristianstads kommun som ABK är delaktig i att ta fram har mynnat ut i ett förslag till brottsförebyggande program för kommunen. 
 • Enkät till alla barn som bor hos oss för att ta in synpunkter gällande våra lekplatser.
 • Implementering av rutin gällande barnrättsfrågor inom den egna verksamheten pågår. 
 • Pågående arbete med en ny fritidsgård på Gamlegården utifrån barns synpunkter. 
 • Anordnande av fyra ABK-dagar, på Gamlegården, Österäng, Lyckans höjd och vid Finlandshusen. 
 • Anordnat megaloppis för att bidra till trivsel och integration.
 • Genom fortsatt arbete med KDFF ordnat aktiviteter för unga och äldre.

  Läs mer om vårt bosociala arbete här.

Ha Sveriges mest nöjda hyresgäster.

 • Stor oberoende kundundersökning gjordes 2022, Serviceindex 82,2  % (-1,4) Produktindex 78,3 % (-1,6) Profil-/Varumärkesindex 84,9 % (-2,8).. Ingen mätning under 2023.
 • Nyinflyttades nöjdhet mäts kontinuerligt - fler än 95 % (95 %) av alla hyresgäster som flyttat in i en lägenhet under året är nöjda eller mycket nöjda med hur ABK hanterat hela flyttningsprocessen, från information på webbplatsen till uppföljningssamtal efter inflyttning.

Bidra med arbetstillfällen i kommunen, där vi utöver vår ordinarie personal varje år erbjuder mer än 120 sommar- och säsongsjobb, prao och praktikplatser, bland annat till ungdomar 16-18 år.

132 arbetstillfällen utöver ordinarie personal.

Bidra till folkhälsa och ökad trivsel genom att nyproduktionsprojekt kan vara rökfria.

Beslut tas i respektive projekt. Rökfritt i Tollarp och i Åhus, totalt 44 lägenheter samt i Östermalms Park etapp ett och två, totalt 157 lägenheter (pågående)..

Risker och riskhantering - kund

Risk för social utsatthet och låg trygghetsnivå i våra bostadsområden.

 • Vi arbetar kontinuerligt med bosociala insatser och alltid i enlighet med vårt motto "rent, snyggt och tryggt". 
 • Arbetar aktivt med att öka tryggheten i de fastigheter där den upplevda tryggheten är som lägst. 
 • Aktiv samverkan mellan bolagets avdelningar, samt med externa parter som kommunen, polisen, Brå med flera.

Policies och riktlinjer

 • Uthyrningspolicy
 • Sponsringspolicy

Koppling till hållbarhetsmål

 • Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Ha områden och fastigheter som är utformade så att de främjar hälsa och välbefinnande, trygghet och säkerhet och att alla känner sig inkluderade.
 • Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Som allmännyttigt bostadsbolag bidra till samhällsnytta genom att ta ett stort ansvar för bosociala frågor såsom trivsel, trygghet och integration samt delaktighet och påverkan.

Risk att barnen inte får sina behov och rättigheter tillgodosedda i enlighet med barnkonventionen.

 • Arbetar ständigt med att identifiera och barnrättsanpassa beslut och processer där barn berörs. 
 • Ramverk framtaget med policy och riktlinjer. 
 • Tillsatt en barnrättsgrupp med utbildade barnrättsstrateger. 
 • Utbildar samtliga anställda kring barnrättslagen. 
 • Samverkan nationellt, lokal och regionalt.

Policies och riktlinjer

 • Barnrättspolicy
 • Riktlinjer för ABK:s barnrättsarbete
 • Hållbarhetspolicy

Mål och utfall - medarbetare

Ha en mycket god arbetsmiljö utan allvarliga arbetsplatsolyckor eller tillbud.

 • Vi har anmält ett fall av allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Utöver detta har vi inte haft några allvarliga olyckor/tillbud på våra arbetsplatser.
 • Systemstöd för att skyddsronder och riskbedömningar ska ske digitalt är implementerat.

Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur.

 • Kontinuerligt arbete under året mot kränkande särbehandling.

 • Uppföljning och bearbetning under året av medarbetarundersökningen 2022.

Risker och riskhantering - medarbetare

Risk för brist på personalresurser och svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

 • Medarbetarenkät genomförs och följs upp regelbundet.
 • Arbetar aktivt med att erbjuda varje medarbetare ett utvecklande och ansvarsfullt arbete. 

Policies och riktlinjer

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Policy för likabehandling

Koppling till hållbarhetsmål
Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av
mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur. 

Risk för diskriminering och kränkande särbehandling.

Kontinuerligt arbete mot kränkande särbehandling.

Policies och riktlinjer

 • Riktlinje: Aktiva åtgärder mot diskriminering. 
 • Riktlinje:  Kränkande särbehandling
 • Policy:  Rapportering om missförhållanden

Koppling till hållbarhetsmål

Skapa ett ännu bättre Kristianstad: Vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, en arbetsplats som präglas av mångfald, delaktighet och en inkluderande företagskultur.

Risk för brist på interna karriärvägar och oattraktiva löner.

 • Aktivt arbete för att främja karriärutveckling.
 • Årlig lönekartläggning.
 • Omvärldsbevakning.

Policies och riktlinjer

 • Riktlinje: Aktiva åtgärder mot diskriminering