Omtanke och nytänkande under ett speciellt år

2020 var ett år som inget annat. Som allmännyttigt bolag tar vi ett stort socialt ansvar, vilket blev extra viktigt under året som gått. Det kom att handla om att sprida glädje ute i våra områden när många blev tvingade att sitta hemma, men också om att sprida tydlig information och arbeta fram åtgärder för att hjälpa till att möta pandemin.

Tack vare ett gott förebyggande arbete med en väl inarbetad krisgrupp och tydliga rutiner kunde vi snabbt komma igång med information och åtgärder för att minska smittspridningen. Det mottogs väl, en nationell oberoende undersökning visade att våra hyresgäster var mycket nöjda med vårt sätt att hantera krisen. Vi delade också tidigt med oss av våra rutiner och material till bostadsbolag och fastighetsägare i hela i landet, vilket blev uppmärksammat och uppskattat.

Många näringsidkare som hyr lokaler av oss har drabbats hårt av krisen. Därför har vi under hela pandemin gett hyresrabatter till de mest drabbade lokalhyresgästerna. Hyresrabatterna hjälper till att hålla liv i vår fina stad och stadskärna. Vi kommer att fortsätta med stödet under första halvåret 2021. Under våren skänkte vi också pengar till Kvinnojouren i Kristianstad för att underlätta deras trygghetsskapande arbete för utsatta kvinnor vilket varit extra angeläget under året.

Precis som tidigare har vi varit flexibla och hänsynstagande till hyresgäster som haft svårt att betala hyran. Men även om det finns de som har det tufft, så har vi under pandemin glädjande nog inte sett någon ökning av antalet hyresgäster som har problem att betala hyran.

Vi tvingades ställa in de flesta av våra planerade hyresgästaktiviteter under året, bland annat vårt 70-årsfirande. Under maj till september bjöd vi istället på över 120 uppskattade och smittsäkra gårdsmusikkonserter runt om i kommunen, framför allt riktade till de många äldre som tvingats till innesittande och ensamhet. Tillsammans med KDFF bjöd vi också på ett stort antal hälsoaktiviteter som balkonggympa för äldre och kids in motion med spontanidrott för barn.

Vi har också arbetat oförtrutet med den andra sidan av det bosociala arbetet, som störningar, misskötsel, trångboddhet och olovlig andrahandsuthyrning. Våra sju medarbetare som i huvudsak arbetar med bosociala frågor bemöter kunderna med empati, stöd och tydliga krav.

Kvarteret Lugnet i Kristianstad
Förvärv, försäljning och nybyggnation

Vår affärsidé är Bostäder för alla. Därför är vi med och bidrar till stadsutveckling och  bostadsförsörjningen i Kristianstads kommun - i nära samråd och samarbete med våra ägare. Vi förvaltar idag över 9 200 lägenheter, drygt 20 % av samtliga bostäder i kommunen. Vi erbjuder bostäder i hela kommunen, allt från 1700-talshus till nybyggt, högre hus med utsikt och marklägenheter med trädgårdstäppa, lägenheter med olika hyresnivåer - vi har något för alla.  

Under året har förväntansfulla hyresgäster fått möjlighet att flytta in i de 91 lägenheterna i våra nybyggda hus på Stenskeppsvägen i det nya bostadsområdet i Hammar. Vi har påbörjat byggnation av nya bostäder i kvarteret Lugnet mitt i Kristianstad, men också projekterat för nya lägenheter i Tollarp, Färlöv och Åhus samt byggt om lokaler till bostäder i Degeberga. I vårt stora stadsutvecklingsprojekt Östermalms Park har arbetet med detaljplanen intensifierats. Med en ny detaljplan antagen kan vi nu gå vidare med rivning, projektering och påbörja nybyggnation av cirka 300 lägenheter.

Under året har vi inte startat upp lika många nyproduktionsprojekt som de senaste åren. Stora och nödvändiga kommunala investeringar påverkar indirekt våra möjligheter att låna till nyproduktion trots en mycket stabil ekonomi och ett stort övervärde i våra fastigheter. Vi är som tidigare också beroende av tillgången på byggbar och byggklar mark. Dessutom ger byggkonjunkturen fortsatt höga byggkostnader. Då det är viktigt att planerade projekt kan genomföras till rimliga kostnader för att få rimliga hyresnivåer och efterfrågan, påverkar konjunkturen också antalet bostäder vi kan producera.

Under året blev det klart att vi förvärvar en central fastighet i kvarteret Vapenbrodern, på ett av stadens bästa lägen invid Helge å, för att möjliggöra framtida byggnation. Vi har också på uppdrag av styrelsen inlett arbetet med att sälja tre fastigheter på Vilan, till en långsiktig och seriös ägare.

Stort underhållsarbete på kvarteret Hovrätten i Kristianstad
Fortsatt rekordhögt underhåll

De senaste tio åren har vi investerat mer än en och en halv miljard kronor på att ta hand om våra fastigheter, och under 2020 har vi fortsatt underhålla på rekordnivåer. Även om vi underhållit mycket har vi på grund av pandemin varit tvungna att anpassa del av underhållet, bland annat för att undvika besök hemma hos våra hyresgäster. Så viss del av underhållet, som bland annat HLU, har fått flyttas fram med förhoppning att kunna genomföras under 2021 och 2022.

Fossilfria!

Arbete med hållbarhet genomsyrar hela vårt bolag, bland annat arbetar vi aktivt för att minska vårt klimatavtryck. 2007 släppte vi ut 1 700 ton koldioxid från uppvärmning av våra fastigheter. Sedan dess har vi succesivt minskat utsläppen. Under året som gick tog vi ett stort steg när vi äntligen blev fossilfria när det gäller uppvärmning. Dessutom har vi nu endast transportfordon som drivs på fossilfritt bränsle. Det som återstår är ett antal arbetsmaskiner och arbetsredskap, som vi fasar ut så fort det finns bra alternativ att tillgå.

Solenergi är sedan ett antal år standard i all vår nyproduktion, där det är möjligt. Under det gångna året har vi nästan tiofaldigat vår kapacitet, bland annat genom att solcellsanläggningar på de fem nybyggda husen i Stenskeppet samt anläggningar på flera hus på Gamlegården togs i bruk.

Därutöver arbetar vi kontinuerligt med andra klimat- och energiåtgärder. Vi satsar på installation av laddstolpar för elfordon. Vi byter till nya tätare fönster, tilläggs isolerar och återvinner mekanisk frånluft i våra befintliga fastigheter. Vi trimmar våra värme- och ventilationssystem. Vi bygger nytt med hållbara och underhållsfria material och gröna lån, där vi lånar mot att följa höga miljökrav för att finansiera hållbara investeringar.

Hållbarhet en självklarhet

Med vårt arbete för hållbarhet bidrar vi till ett bättre samhälle, vilket inte bara gynnar våra hyresgäster. Det kan handla om biologisk mångfald med biodling, insektshotell och nyanläggning av grönområden - eller sociala satsningar och samarbeten för ökad trygghet. Genom vårt arbete med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är vi med och bidrar till att vi tillsammans kan nå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ännu bättre service med nytt huvudkontor och ny kundcenterorganisation

I november hade alla berörda avdelningar flyttat in i vårt nya huvudkontor centralt i Kristianstad. Från att vi varit utspridda och trångbodda har vi nu fått moderna och ändamålsenliga lokaler. Här kan vi också ta emot våra kunder med rymliga ytor, vilket kommit väl till pass under pandemin. Vi håller öppet under säkra förhållanden för att de kunder som är beroende av ett fysiskt möte med oss inte ska bli lidande.

Våra kunder har under året fått möta vår nya kundcenterorganisation, som på ett ännu bättre sätt än tidigare ger snabb och bra service, bland annat med nya digitala kommunikationsvägar.

Vi fortsätter arbetet med översyn av arbetsplatserna inom hela bolaget, för ännu bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

ABK:s medarbetare på utbildning hösten 2019
Digitala tjänster för hyresgäster och medarbetare

Digitalisering är ett måste för att vi ska kunna möta behovet från våra kunder och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Under året har vi tagit stadiga steg framåt: Vårt huvudsakliga sätt att kommunicera med våra kunder är nu digitalt, samtidigt som vi tar hänsyn till hyresgäster som inte är uppkopplade. Vår kundtidning har blivit digital med fler lokala nyheter. En ny webbplats med digital kunskapsbank och chatt samt e-signering av kontrakt ger ännu bättre service till våra kunder. Och internt har nytt intranät, chatt- och videosamtalsverktyg samt digitala underhållsplaner underlättat arbetet för våra medarbetare.

 För barnens bästa

I årets början blev Barnkonventionen svensk lag. I beslut eller åtgärder där barn berörs ska vi ta hänsyn till barns behov, se till barns bästa och i möjligaste mån låta barn vara med och tycka till. Vi tar sedan länge hänsyn till barns bästa i olika sammanhang, det är ett synsätt som alla medarbetare arbetar efter. Under året har arbetet strukturerats och intensifierats, bland annat genom bildandet av en intern barnrättsgrupp som driver dessa frågor.

God ekonomi trots pandemi

Trots ett speciellt år har ABK stått fortsatt stadigt. 2020 kan vi glädja oss åt ett gott ekonomiskt resultat där vi med god marginal uppfyller avkastningskravet i vårt ägardirektiv. Det goda resultatet kommer av goda insatser från våra engagerade medarbetare, gynnsamt ränteläge och väder, fortsatt energieffektivisering och att vi har fortsatt mycket hög uthyrningsgrad både när det gäller bostäder och kommersiella lokaler.

Våra engagerade och kompetenta medarbetare har gjort ett riktigt bra arbete under året och jag vill rikta ett tack till dem för deras insatser. Nöjda hyresgäster, bra resultat och trivsel kommer inte av sig själv. Det kommer av att våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb med känsla och omtanke om våra kunder, om varandra och om vår kommun. 

Hyresgästernas synpunkter ger konkreta åtgärder

Ett kvitto på personalens insatser fick vi i februari 2020 när vi var nominerade till Kundkristallen, som en av landets tre bästa bolag när det gäller om man trivs med sin hyresvärd, om man kan rekommendera hyresvärden samt hur starkt varumärket är. Det är hedrande att våra hyresgäster är så nöjda att vi nominerades i konkurrens med många duktiga bolag. Dessvärre vann vi inte denna gång men det resultat vi fick i kundenkäten ger oss ovärderlig kunskap om hur vi ska arbeta för att bli ännu lite bättre. Under 2020 har vi arbetat vidare med åtgärder utifrån synpunkterna från enkäten och under 2021 kommer vi att återkoppla till våra hyresgäster.

Bild från Kundkristallen 2020
Framtidens möten fysiska och digitala

I skrivande stund ser vi ännu inget tydligt slut på pandemin, även om den påbörjade vaccineringen skänker ljus i tunneln. Så vi får fortsätta att kämpa på. Ta hand om er och era nära och kära.

Även om vi lärt oss mycket under året om att träffas digitalt, ser jag verkligen fram emot när vi får möjlighet att träffas fysiskt igen. Att kunna träffa hyresgästerna på grillkvällar eller hyresgästmöten, och att återigen kunna samla alla våra medarbetare för samverkan, inspiration och vi-känsla.

De digitala mötena är här för att stanna, åtminstone som ett komplement. Men när allt detta är över tror jag att vi kommer att uppskatta och värdesätta våra fysiska möten på ett helt annat sätt än tidigare.


Med hopp om ett gott 2021!

Henrik Strand

Vd