Noter

Gemensamma för moderbolag och koncern.

Not 1

Redovisningsprinciper och övriga upplysningar

AB Kristianstadsbyggens års- och koncernredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår är principerna oförändrade jämfört med föregående år.

Bolaget redovisar lämnade hyresrabatter på grund av sjukdomen covid-19 i enlighet med BFNAR 2020:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset som anger att rabatten får redovisas i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterbolagen AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB och C4 Kabel TV AB där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de uthyrda tillgångarna i Specialfastigheter i Kristianstad AB har övergått till hyrestagaren så klassificeras avtalet fr.o.m. 2019 som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en fordran i balansräkningen. Direkta utgifter som uppstår i samband med att företaget ingår finansiella leasingavtal fördelas över hela leasingperioden. Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas den finansiella intäkten, som är hänförlig till avtalet, över leasingperioden så att en jämn förräntning erhålls.

Obeskattade reserver fördelas med 20,6 % till uppskjuten skatteskuld och 79,4 % till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld bokförs som skatt på årets resultat i koncernens resultaträkning.

Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektiv avkastning. Försäljningen redovisas i den period som avgiften avser, den redovisas efter eventuell moms och rabatter.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader. Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år
- Byggnader
Stomme 50 och 100 år
Tak 20 och 40 år
Fasad 40 och 50 år
Installationer 20 och 40 år
Badrum 25 år
Övrigt 25 år
Hyresgästanpassning 5, 10, 15 och 20 år
- Markanläggningar 20 år
- Byggnads-/markinventarier 5, 10 och 20 år
- Inventarier och verktyg 5 år


Datautrustning kostnadsförs direkt då nyttjandeperioden påverkas av den snabba tekniska utvecklingen och erfarenhetsmässigt understiger 3 år.

Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). En nedskrivning reverseras om de skäl som föranledde nedskrivningen inte längre föreligger.

Statliga stöd

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde.

Varulager

Förråds- och bränslelager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen.

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Derivatinstrument

Bolaget utnyttjar derivatinstrument för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Bolaget dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar såväl bolaget som koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Kassaflödet redovisas uppdelat på

  • den löpande verksamheten
  • investeringsverksamheten
  • finansieringsverksamheten.

Moderföretagets redovisningsprinciper och övriga upplysningar

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med Årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Förvaltningsfastigheter

Bolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning och klassificeras därför som förvaltnings-fastigheter. Bolaget har under året genomfört en intern marknadsvärdering utav sina förvaltningsfastigheter. Värderingen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna respektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. Värderingen har skett med stöd av den modell som finns i analysverktyget VD Pro från VärderingsData.

Värderingsmodellen är allmänt vedertagen på fastighetsmarknaden. Det förväntade kassaflödet för respektive fastighet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet för år elva nuvärdesberäknas och ger därmed en bedömning av det aktuella värdet. I kassaflödet ingår hyror minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och underhåll. Restvärdet år elva motsvarar ett teoretiskt marknadsvärde vid denna tidpunkt.

Värdebedömningen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter samt schabloniserade drifts- och underhållskostnader. Drifts- och underhållskostnader har i vissa fall justerats utifrån fastighetens ålder och skick. Bolaget har i värderingen utgått från ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Vid värderingen har marknadens direktavkastningskrav utifrån geografiskt läge varit basen för beräkning av såväl restvärde som nuvärdesberäkningen.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 2020-12-31 till 8 195 mkr (7 940 mkr). Detta värde överstiger bokfört värde med 4 384 mkr (4 349 mkr). Förändringen av marknadsvärdet påverkar inte bolagets resultat- eller balansräkning.

Förutsättningar fastighetsvärdering 2020
Värdetidpunkt 31/12
Kalkylperiod 10 år
Inflation per år 2,0 %
Hyresutveckling per år 2,0 %
Utveckling drifts- och underhållskostnader per år 2,0 %
Vakansgrad bostäder 0,5-1,5 %
Vakansgrad prima lokaler 1,5-10,0 %
Vakansgrad övriga lokaler och garage 5,0-10,0 %
Direktavkastningskrav bostäder 4,0-6,0 %
Direktavkastningskrav prima lokaler 6,5-10,0 %
Direktavkastningskrav övriga lokaler och garage 7,0-10,0 %
Marknadsvärde (mkr) 8 195
Bokfört värde (mkr) 3 811
Övervärde (mkr) 4 384

Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. 

Bolaget har ej identifierat några uppskattningar eller bedömningar om framtiden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

Not 2

Försäljning och inköp mellan koncernföretag

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Interna försäljningar till dotterbolag - - 10 552 10 928
Interna inköp från dotterbolag - - -208 -202

Not 3

Hyresintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Bostäder 646 295 625 980 640 642 620 422
Studentbostäder 10 561 10 306 10 561 10 306
Lokaler 180 498 181 346 125 464 125 158
Garage 9 692 9 115 9 692 9 115
P-platser 2 501 2 333 2 365 2 148
849 547 829 080 788 724 767 149
Hyresbortfall, outhyrda objekt
Bostäder -3 062 -3 175 -2 980 -3 049
Studentbostäder -587 -459 -587 -459
Lokaler -8 020 -7 842 -8 009 -7 828
Garage -688 -384 -688 -384
P-platser -38 -24 -38 -24
Ombyggnad/renovering -8 241 -8 465 -8 241 -8 465
Rabatter -10 613 -8 512 -10 613 -8 512
Självförvaltning -204 -229 -204 -229
Summa 818 094 799 990 757 364 738 199

Not 4

Övriga förvaltningsintäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Ersättningar från hyresgäster 9 666 7 252 9 306 7 172
Vinst sålda anläggningstillgångar 119 474 119 474
Återvunna hyres- och kundfordringar 642 642 642 642
Försäljningsintäkter 117 132 10 919 10 860
Försäkringsersättningar 438 2 098 438 2 098
Övriga ersättningar 2 221 5 615 2 221 2 129
Summa 13 203 16 213 23 645 23 375

Not 5

Ersättning till revisorerna

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
– Revisionsuppdraget -277 -251 -196 -187
– Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -17 -10 -17 -10
– Övriga tjänster -14 -90 -14 -90
-308 -351 -227 -287
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.

Not 6

Ersättning till Hyresgästföreningen

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Förhandlingsersättning och boinflytandemedel -1 415 -1 400 -1 415 -1 400
Fritidsmedel och lokalhyror -916 -1 196 -916 -1 196
Summa -2 331 -2 596 -2 331 -2 596

Not 7

Driftskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Fastighetsskötsel -20 535 -20 299 -19 173 -18 801
El, värme, vatten -110 565 -111 613 -104 241 -103 373
Sophantering -20 819 -20 882 -20 735 -20 394
Sotning och brandtillsyn -2 199 -2 302 -1 003 -947
Försäkringskostnader -4 364 -4 199 -3 977 -3 817
Bevakningskostnader -5 513 -5 051 -5 513 -5 051
Förvaltningsomkostnader -55 833 -46 795 -53 981 -45 379
Hyresgästföreningen -2 331 -2 596 -2 331 -2 596
Erhållna rabatter och bonus 1 899 1 629 1 899 1 629
Summa -220 260 -212 108 -209 055 -198 729

Not 8

Underhållskostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Underhåll (inkl. försäkringsskador) -148 315 -158 324 -137 962 -145 710
Reparationer -38 161 -43 392 -37 350 -39 257
Summa -186 476 -201 716 -175 312 -184 967

Not 9

Medelantal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Medelantal anställda
Kvinnor 59 53 59 53
Män 169 172 169 172
Totalt 228 225 228 225
Löner och ersättningar
Styrelsen och verkställande direktören -1 728 -1 730 -1 728 -1 730
Övriga anställda -87 731 -84 447 -87 731 -84 447
Totala löner och ersättningar -89 459 -86 177 -89 459 -86 177
Sociala avgifter enligt lag och avtal -28 630 -28 129 -28 630 -28 129
Pensionskostnader (varav för verkställande direktören -444 (-427))  -5 882 -6 939 -5 882 -6 939
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  -123 971 -121 245 -123 971 -121 245


I moderbolagets totala personalkostnader ingår kostnad för avsättning till AB Kristianstadsbyggens Personalstiftelse (org nr 838200-8467) med 261 tkr (169 tkr).
Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månadslöner. VD:s ålderspension följer bolagets allmänna pensionsplan.

Not 10

Styrelse och ledande befattningshavare

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 4 4 1 1
Män 17 17 4 4
Totalt 21 21 5 5
Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på balansdagen
Kvinnor 2 2 2 2
Män 7 7 3 3
Totalt 9 9 5 5

Not 11

Byggnader och mark

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 234 342 6 177 812 5 735 869 5 419 654
Årets förändringar
Inköp 24 408 20 584 21 173 20 364
Omklassificeringar 368 283 64 074 358 248 323 829
Försäljning/utrangeringar -13 394 -2 017 -1 841 -1 867
Investeringsstöd -24 963 -26 111 -24 963 -26 111
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 588 676 6 234 342 6 088 486 5 735 869
Ingående avskrivningar -2 234 899 -2 165 679 -2 130 176 -2 014 056
Årets förändringar
Omklassificeringar 61 009
Försäljning/utrangeringar 4 820 1 194 1 643 1 148
Avskrivningar -138 312 -131 423 -124 047 -117 268
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 368 391 -2 234 899 -2 252 580 -2 130 176
Ingående nedskrivningar -18 700 -9 700 -14 700 -9 700
Årets förändringar
Omklassificeringar -5 000 -5 000
Årets återförda nedskrivningar 4 000
Årets nedskrivningar -10 000 -4 000 -10 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar -24 700 -18 700 -24 700 -14 700
Utgående restvärde enligt plan 4 195 585 3 980 743 3 811 206 3 590 993
Bokfört värde byggnader 3 700 236 3 511 700 3 348 826 3 155 920
Bokfört värde mark 352 224 339 559 333 146 320 481
Bokfört värde markanläggningar 143 125 129 484 129 234 114 592
Summa 4 195 585 3 980 743 3 811 206 3 590 993
Taxeringsvärde byggnader och mark 6 421 825 6 327 701 6 379 649 6 285 525

Not 12

Inventarier, verktyg och installationer

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden 137 157 164 110 126 572 115 083
Årets förändringar
Inköp 11 470 14 774 10 998 13 128
Omklassificeringar 5 372 -34 682 3 825 5 347
Försäljning/utrangering -1 294 -7 045 -1 237 -6 986
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 152 705 137 157 140 158 126 572
Ingående avskrivningar -88 755 -114 491 -82 116 -80 688
Årets förändringar
Omklassificeringar 28 689
Försäljning/utrangering 1 280 6 797 1 237 6 748
Avskrivningar -12 247 -9 750 -10 659 -8 176
Utgående ackumulerade avskrivningar -99 722 -88 755 -91 538 -82 116
Utgående restvärde enligt plan 52 983 48 402 48 620 44 456

Not 13

Pågående nyanläggningar

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående nedlagda kostnader 286 838 272 344 266 505 259 957
Under året nedlagda kostnader 229 713 345 553 216 459 333 995
Under året genomförda omfördelningar -383 754 -327 788 -362 073 -324 176
Förgävesprojektering/Utrangering -2 674 -3 271 -2 674 -3 271
Utgående nedlagda kostnader 130 123 286 838 118 217 266 505

Not 14

Övriga rörelsekostnader

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Förlust vid utrangering av byggnadskomponenter -8 573 -900 -198 -796
Förlust vid utrangering av inventarier, verktyg och installationer -15 -10
Förgävesprojektering -2 673 -846 -2 673 -846
Summa -11 261 -1 756 -2 871 -1 642

Not 15

Ränteintäkter och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter 564 448 530 437
Ränteintäkter finansiell leasing 5 176 5 749
Summa 5 740 6 197 530 437

Not 16

Räntekostnader och liknande resultatposter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Räntekostnader avseende fastighetslån -45 565 -49 388 -38 909 -42 433
Borgens-/låneavgift Kristianstads kommun -13 410 -11 897 -11 403 -9 953
Övriga räntekostnader -34 -168 -25 -137
Summa -59 009 -61 453 -50 337 -52 523

Not 17

Skatt på årets resultat

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt -467 -1 977
Uppskjuten skatt temporära skillnader -12 325 -13 751 -10 757 -15 987
Uppskjuten skatt underskottsavdrag 4 051 5 792 2 911 5 244
Summa -8 741 -9 936 -7 846 -10 743
Redovisat resultat före skatt 36 555 36 547 32 366 40 854
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4 % -7 823 -7 821 -6 926 -8 743
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar -1 215 -4 639 -1 213 -4 633
Skatteeffekt till följd av ändrad skattesats 302 2 536 293 2 640
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfonder -5 -12 -7
Redovisad skattekostnad -8 741 -9 936 -7 846 -10 743

Not 18

Andelar i koncernföretag

Koncernen
ORG NR SÄTE KAPITALANDEL
AB Allön 556097-2365 Kristianstad 100%
Specialfastigheter i Kristianstad AB 556761-8128 Kristianstad 100%
C4 Parkerings AB 556872-9783 Kristianstad 100%
C4 Kabel-TV AB 556370-5895 Kristianstad 100%
Moderbolaget
KAPITALANDEL RÖSTANDEL ANTAL ANDELAR BOKFÖRT VÄRDE 2020 BOKFÖRT VÄRDE 2019
AB Allön 100% 100% 2 500 2 500 2 500
Specialfastigheter i Kristianstad AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Parkerings AB 100% 100% 1 000 1 000 1 000
C4 Kabel-TV AB 100% 100% 1 000 100 100
Summa 4 600 4 600

Not 19

Andra långfristiga värdepappersinnehav

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Husbyggnadsvaror HBV Förening
Återbäringsmedel 2 086 1 445 2 086 1 445
Insatskapital 40 40 40 40
Andelsföreningen Skånehem
Insatskapital
Summa 2 126 1 485 2 126 1 485

Bokfört värde avseende långfristiga värdepappersinnehav överensstämmer med nominellt värde. Insatskapital avseende Andelsföreningen Skånehem uppgår till 200 kr (200 kr).

Not 20

Långfristiga fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 189 007
Årets förändringar
Tillkommande fordringar 10 099 189 007
Avgående fordringar -11 830
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 187 276 189 007
Utgående redovisat värde 187 276 189 007

Koncernens finansiella leasingavtal, redovisade som anläggningstillgångar enligt ovan, avser leasen utav Kristianstad Arena och Kristianstad Idrottshall. Leasetagare är Kristianstads kommun.

Not 21

Fordringar Kristianstads kommun

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Koncernkonto hos bank * 303 891 154 398 286 782 137 158
Övriga kortfristiga fordringar 12 610 12 673 217 255
Övriga kortfristiga skulder -33 589 -22 650 -4 251 -89
Summa 282 912 144 421 282 748 137 324

* Fr.o.m. räkenskapsåret 2016 finns det inom koncernen en total beviljad checkräkningskredit om 100 000 tkr. Beviljad, ej utnyttjad, checkräkningskredit uppgår per balansdagen till 100 000 tkr.

Not 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda försäkringspremier 578 614 568 604
Förutbetalda jour-/serviceavtal 2 477 2 171 2 477 2 171
Övriga förutbetalda kostnader 140 44 140 44
Övriga upplupna intäkter 192 95 190 45
Summa 3 387 2 924 3 375 2 864

Not 23

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 11 700 aktier med kvotvärde 1 000 kr.

Not 24

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserad vinst, kr 284 516 828
Årets vinst, kr 24 520 259
309 037 087
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägaren utdelas, kr 108 810
att i ny räkning överförs, kr 308 928 277
309 037 087

Not 25

Uppskjutna skatter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Uppskjutna skattefordringar
Outnyttjat underskottsavdrag -26 491 -22 441 -19 612 -16 701
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter -4 661 -4 832
Uppskjutna skatteskulder
Temporära skillnader avseende restvärde förvaltningsfastigheter 102 229 90 074 95 819 85 062
Obeskattade reserver 2 853 2 853
Summa 73 930 65 654 76 207 68 361
Uppskjutna skatter har beräknats med 20,6 % (20,6 %).

Not 26

Finansiella skulder

Moderbolaget

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Detta ger bolaget möjlighet att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i koncernens finanspolicy.

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswappar. Per bokslutsdagen uppgår utestående ränteswapavtal till 2 100 mkr (2 150 mkr). Då ränteläget är fortsatt historiskt lågt har ett undervärde motsvarande 76,7 mkr (68,1 mkr) uppstått. Detta innebär att den långa vägda fasta räntan som betalas i utestående ränteswapavtal är högre än motsvarande marknadsränta vid bokslutstillfället.

 Undervärde/övervärde representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (sk ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån.

Den genomsnittliga effektiva räntan i skuldportföljen uppgår till 1,02 % (1,30 %). Bolaget har under året räntesäkrat 200 mkr (600 mkr) varav 100 mkr är med framtida start. Per balansdagen uppgår den genomsnittliga räntebindningen till 3,3 år (3,8 år) och kapitalbindningen till 2,9 år (2,8 år).

Under året har nyupplåning skett med 250 mkr (100 mkr) och amortering till kreditinstitut har skett med 0 tkr (0 tkr). Av bolagets totala skuldportfölj är 3 368,6 mkr (3 118,6 mkr) med kommunal borgen som säkerhet. Därmed finns inga skulder mot pantbrev.

Nedan framgår förfalloprofil för total skuldportfölj avseende räntebindning (inklusive ränteswappar):


(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Inom 1 år 1 682 768 1 322 005 1 468 600 1 118 600
Inom 1-5 år 1 025 090 1 047 971 800 000 800 000
Inom 5-10 år 1 131 160 1 232 300 1 100 000 1 200 000
Inom 15-20 år 90 000 90 000
Summa 3 929 018 3 692 276 3 368 600 3 118 600

Not 27

Långfristiga skulder

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Långfristiga skulder som omsätts inom ett år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 585 000 678 000 585 000 640 000
Skulder till Kristianstads kommun 156 131 52 300
741 131 730 300 585 000 640 000
Långfristiga skulder som omsätts senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 2 338 600 2 053 600 2 338 600 2 053 600
Skulder till Kristianstads kommun 350 808 429 158
2 689 408 2 482 758 2 338 600 2 053 600
Långfristiga skulder som omsätts senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 445 000 425 000 445 000 425 000
Skulder till Kristianstads kommun 30 020 31 160
475 020 456 160 445 000 425 000
Summa 3 905 559 3 669 218 3 368 600 3 118 600

Not 28

Eventualförpliktelser

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Allmänna arvsfonden 40 40 40 40
Summa 40 40 40 40

Not 29

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna räntekostnader 3 870 4 346 3 870 4 346
Upplupna semesterlöner 6 918 6 353 6 918 6 353
Upplupna sociala avgifter 4 475 4 269 4 475 4 269
Upplupna driftskostnader 4 414 3 090 4 190 2 806
Förskottsbetalda hyror 81 079 86 248 68 202 67 000
Övriga upplupna kostnader 6 491 6 284 6 345 5 553
Summa 107 247 110 590 94 000 90 327

Not 30

Likvida medel

(tkr) Koncernen Moderbolaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Kassa och bank 7 25 7 25
Fordran Kristianstads kommun, koncernkonto hos bank 303 891 154 398 286 782 137 158
Summa 303 898 154 423 286 789 137 183