Attraktiv arbetsgivare

Nöjda medarbetare en förutsättning för lönsamhet

Brist på personalresurser eller att rätt kompetens inte rekryteras kan bidra till ineffektivitet och frustration på arbetsplatsen. Brist på interna karriärvägar och oattraktiva löner kan leda till missnöje och låg motivationsgrad hos medarbetare.

Vi har ett fortsatt rekryteringsbehov på grund av verksamhetsutveckling, pensionsavgångar samt vår fortsatta prioritering av att ha egen personal istället för att köpa tjänster.

Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling 

Som arbetsgivare har vi ett ansvar att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom hela organisationen. Under 2020 har alla medarbetarna deltagit i ett arbete för att diskutera och utbildas i våra rutiner och riktlinjer för hur arbetet mot kränkande särbehandling bedrivs.

En del av uppgifterna var att diskutera fram vilken kultur och vilka gemensamma spelregler som är viktiga för oss, identifiera vad som är kränkande särbehandling och att lyfta medarbetarnas egna erfarenheter och synpunkter kring detta.

Lärdomar och erfarenheter från workshopparna var bland annat att tänka på jargong och hur man skämtar med kollegor, att prata med – inte om – varandra, hur man framför synpunkter till kollegor samt kunskap, öppenhet och förståelse för olika yrken, avdelningar och vad medarbetare arbetar med, för ökad ”vi”-känsla.

Pandemin fick medarbetarna att ställa om

Pandemin har påverkat oss alla på många olika sätt. Inte minst i vår vardag och vårt dagliga arbete. Alla har tvingats att ställa om och med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten som ändrats kontinuerligt har personalen fått förhålla sig till att vara flexibla i sitt arbete.

ABK har en inarbetad och erfaren krisgrupp som under hela pandemin tillsammans med vd, fackliga representanter och huvudskyddsombud tagit fram tydliga riktlinjer och arbetssätt för personalen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gruppen har gjort allt för att säkerställa att personalen är trygga i sin arbetssituation och att de kan följa de råd och riktlinjer som tagits fram. Exempel på åtgärder vi gjort för att minska smittspridning till personal och hyresgäster kan du läsa mer om här 

Efter årets slut fick alla medarbetare möjlighet att utvärdera bolagets och krisgruppens arbete och hur man upplevt information och arbetsförhållanden under pandemin.

Överlag var medarbetarna mycket nöjda med bolagets och krisgruppens arbete, information och hur restriktioner efterföljs, men en stor andel av de som svarat har i olika utsträckning upplevt svårigheter eller hinder att följa restriktionerna. Exempelvis att vissa arbetsuppgifter i förvaltningen, som att åtgärda felanmälan, kan vara problematiska. Nästan alla anser att restriktionerna följs bra eller mycket bra inom bolaget och lika många upplever att de haft möjlighet att tillgodogöra sig tillräcklig information.

Thomas på Kundcenter

Rekordhög frisknärvaro

Trots den pågående pandemin har ABK haft rekordhög frisknärvaro under 2020, nämligen 95,8 %. Vi har få långtidssjuka och vi har arbetat proaktivt med rehabsamtal och uppföljning för att minska långtidssjukskrivningar. En annan anledning till den låga sjukfrånvaron kan vara den chefsutbildning som alla chefer gick under 2018 och 2019. Cheferna är mer uppmärksamma på medarbetarnas mående och arbetsbelastning. De har ett mer coachande förhållningssätt till medarbetarna och har verktyg för att sätta in resurser där det behövs.

Frisknärvaro