Krisgruppen träffas på avstånd

Sprida glädje i vardagen och minska smittspridning genom åtgärder och tydlig information

Krisgruppen har i samråd med vd, fackliga representanter och huvudskyddsombud utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, tagit fram tydliga riktlinjer och arbetssätt. Vår krisgrupp har under hela pandemin träffats regelbundet och har tagit fram en omfattande handlingsplan med tydlig information och åtgärder som stöd för personalen.

Några exempel på åtgärder som tagits fram är:

  • Tydlig information till medarbetare och hyresgäster, via exempelvis e-post, anslag, SMS, sociala medier, kundtidning, intranät och digitala skärmar.
  • Endast akuta fel åtgärdas i lägenheter och vid åtgärd vill vi i första hand att hyresgästerna inte är närvarande i lägenheten, och i andra hand att man inte vistas i samma rum som felet ska åtgärdas i.
  • Talmanus på flera språk har tagits fram, med bilder, som stöd till vår personal. Väskor med skyddsutrustning har tagits fram till personalen för användande vid behov.
  • Begränsat antal vid besiktningar eller nyckelutlämningar.
  • Lokaler för kundbesök är anpassade med plexiglas, tydlig information, handsprit till all personal och kunder och desinficerande våtservetter, samt uppmaning om att vi helst ser att man tar kontakt med oss digitalt eller via telefon. Våra kundcenter på Gamlegården och Österäng håller stängt tills vidare.
  • Alla medarbetare som kan ska jobba hemifrån så mycket det är möjligt, efter samråd med sin chef.
  • Flexibla start- och sluttider på arbetsdagen för att minska trängsel i exempelvis omklädningsrum. Vi har även flexibla lunch och frukosttider för de medarbetare som måste vara på plats, där man äter i skift.
  • Fysiska möten ska endast hållas i undantagsfall.
  • Vi snabbtestar symptomfria medarbetare, ex på avdelning där smitta upptäckts, så att de samma dag kan återgå i arbete.

Andra sätt som vi gjort under året kopplat till pandemin kan du läsa om här nedan.

Stöd till allmännyttan

När pandemin slog till var behovet stort hos bostadsbolag och fastighetsägare runt om i landet med stöd kring krishantering och uppslag till kommunikationsmaterial till hyresgäster och kunder. Vi var snabba med att dela med oss av vår handlingsplan, förslag på åtgärder samt material som talmanus, hyresgästinformation och affischer. Vi deltog även på Allmännyttans webbinarium för att dela med oss av vårt arbete med kriskommunikation under pandemin.

– Vi arbetar för att vara till nytta för allmänheten, säger Jonas Rosenberg. Kan vi underlätta andras krishantering och kriskommunikation så vinner alla på det, vi arbetar ju mot samma mål. Jag tror också att ju mer vi delar med oss desto mer får vi tillbaka i andra sammanhang, saker som kan komma våra hyresgäster till godo.


115 gårdskonserter i våra bostadsområden

Vi ville bjuda på glädje i vardagen för våra hyresgäster, speciellt för de många äldre som blev isolerade i sina lägenheter. Men hur skulle vi göra det på ett smittsäkert sätt? Lösningen blev att vi bjöd in till gårdsmusik på ett stort antal platser runt om i kommunen, där hyresgästerna kunde njuta av musiken från sina lägenheter, balkonger, uteplatser eller på gården med ordentligt avstånd.

Valet av spelplatser var seniorbostäder, trygghetsbostäder, äldreboenden och andra fastigheter med många äldre hyresgäster. Men också platser där många har möjlighet att kunna njuta av musiken från sina lägenheter.

Uppträdde gjorde anrika Åhus blåsorkester, Anders Larsson, Vera Kronbäck och Lovisa Linde, Ann-Sofie Härstedt och Magnus Lindén, riksspelman Laif Carr – och vår egen skönsjungande fastighetsskötare Russ Reitter.

Skyddsdräkter till vården

Bengt Fält på vår måleriavdelning uppmärksammade att 150 skyddsdräkter fanns i lager och föreslog att dessa skulle doneras till vården. Dräkterna, som köpts in för att användas vid olika målerijobb, var klassade för att klara bland annat asbest och radioaktiva miljöer.

– För mig var det självklart att ställa upp med det vi kunde när vården skrek efter material. Vi sitter alla i samma sits och vi får göra vad vi kan. Det var inget svårt beslut för ABK och måleriavdelningen att donera skyddsdräkterna, säger Bengt Fält.

 – Vi såg tidigt över vad vi kunde göra för att hjälpa, och det här var ett litet bidrag. Det var ett riktigt bra initiativ från vår måleriavdelning som kom med idén, vi har ett stort engagemang bland våra medarbetare, säger ABK:s vd Henrik Strand. Bengt Fält var själv med och överlämnade skyddskläderna till vårdcentralen Östermalm och CSK.


Hyresrabatter till drabbade lokalhyresgäster

Om 2019 var ett osäkert år på marknaden för kommersiella lokaler i stadskärnan i Kristianstad, så är det inget mot vad 2020 har varit för många företagare i hela Sverige.

Etableringen av det nya externa handelsområdet i Hammar 2019 och en kraftigt växande e-handel, bidrog till ökad osäkerhet för många fastighetsägare med stora vakanser. Pandemin som sedan började i mars 2020 gjorde inte saken bättre. Trots detta har vi för 2020 haft en relativt hög uthyrningsgrad för kommersiella lokaler på 96,9 %, även om den minskat något sedan året innan (97,2 % 2019).

En av anledningarna till den höga uthyrningsgraden är att vi har stor bredd på typer av lokaler. En stor andel utgörs av kontorslokaler, där det varit fortsatt hög efterfrågan.

Att vi under året flyttade till lokaler på Östra Boulevarden med vårt nya huvudkontor och kundcenter, samtidigt som våra gamla lokaler på Norra Kaserngatan fick nya hyresgäster har också bidragit till den höga uthyrningsgraden.

Därmed inte sagt att våra lokalhyresgäster inte haft det svårt under pandemin. Under nio månader under förra året gav vi därför hyresrabatter till ett 90-tal lokalhyresgäster, bland annat till restauranger och butiker, som drabbats hårdast av pandemin. Vi fortsätter med stödet under första halvåret 2021, då situationen för våra näringsidkare är fortsatt allvarlig.

En del av lokalhyresgästerna som inte varit berättigade till statligt stöd och hyresrabatt har också varit drabbade av krisen. Vi för kontinuerligt en dialog med dem kring hur deras situation kan underlättas.


ABK förvaltar 240 kommersiella lokaler i Kristianstads kommun, med drygt 85 000 kvadratmeter lokalyta.


Hyresgästerna mycket nöjda med ABKs hantering under pandemin

Under sommaren 2020 deltog ABK i en nationell kundundersökning om hur nöjda hyresgästerna var med sina hyresvärdar gällande hanteringen av pandemin. Resultatet visar att hyresgästerna generellt sett tyckte att ABK gjort ett mycket bra arbete. Extra nöjda var man med hur man fått information under pandemin, samt hur det har fungerat att anmäla fel och få dem åtgärdade. Mindre nöjda än snittet var hyresgästerna med städning av allmänna utrymmen under pandemin. Totalbetyget från hyresgästerna för hur de uppfattar ABK:s agerande under krisens första månader var att 83 % var nöjda eller mycket nöjda, strax över medel på 82 %.

400 hyresgäster tillfrågades, 23,3 % svarade. Svarsfrekvensen är normal för denna typ av mindre undersökningar och är strax under snittet på 26,9 % bland de andra bolagen i undersökningen. Undersökningen genomfördes av oberoende AktivBo som också stod för alla kostnader. Totalt deltog 35 bolag från hela landet som tillsammans förvaltar över 230 000 lägenheter.


Extra stöd till Kvinnojouren

När fler är hemma mer ökar också våld i nära relationer. Det gör det arbete som kvinnojourer bedriver runt om i landet extra angeläget, för att skapa trygghet för de utsatta.

ABK har därför stöttat Kristianstad Kvinnojour med 50 000 kronor under 2020.