Resultaträkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
NOT 2020 2019 2020 2019
Rörelsens intäkter 2
Hyresintäkter 3 818 094 799 990 757 364 738 199
Aktiverat arbete för egen räkning 143 620
Övriga förvaltningsintäkter 4 13 203 16 213 23 645 23 375
Summa rörelsens intäkter  831 440 816 823 781 009 761 574
Rörelsens kostnader 2, 5, 6
Driftskostnader 7 -220 260 -212 108 -209 055 -198 729
Underhållskostnader 8 -186 476 -201 716 -175 312 -184 967
Fastighetsskatt -19 564 -19 446 -19 396 -19 281
Personalkostnader 8, 9 -144 496 -141 821 -144 496 -141 821
Av- och nedskrivningar 11, 12, 13 -156 559 -145 173 -144 706 -125 444
Övriga rörelsekostnader 14 -11 261 -1 756 -2 871 -1 642
Summa rörelsens kostnader -738 616 -722 020 -695 836 -671 884
Rörelseresultat 92 824 94 803 85 173 89 690
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 15 5 740 6 197 530 437
Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -59 009 -61 453 -50 337 -52 523
Summa finansiella poster -53 269 -55 256 -49 807 -52 086
Resultat efter finansiella poster 39 555 39 547 35 366 37 604
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Förändring av periodiseringsfonder 6 250
Summa bokslutsdispositioner -3 000 -3 000 -3 000 3 250
Resultat före skatt 36 555 36 547 32 366 40 854
Skatter
Skatt på årets resultat 17 -8 741 -9 936 -7 846 -10 743
Årets resultat 27 814 26 611 24 520 30 111