Kassaflödesanalyser


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Den löpande verksamheten NOT 2020 2019 2020 2019
Rörelseresultat före finansiella poster 92 824 94 803 85 173 89 690
Av- och nedskrivningar 156 559 145 173 144 706 125 444
Övriga ej likviditetspåverkande poster 10 642 15 221 2 112 2 584
260 025 255 197 231 991 217 718
Erhållen ränta 5 740 6 197 530 437
Erlagd ränta -59 485 -61 470 -50 813 -52 540
Betald inkomstskatt -3 563 -329 -1 712 899
202 717 199 595 179 996 166 514
Förändring varulager 139 -111 56 -126
Förändring kundfordringar -294 -710 -297 -708
Förändring övriga kortfristiga fordringar -3 022 13 281 -19 571 9 736
Förändring leverantörsskulder -35 282 15 657 -32 986 18 611
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder -10 252 4 646 -3 281 -197
Kassaflöde från den löpande verksamheten 154 006 232 358 123 917 193 830
Investeringsverksamheten
Investeringar anläggningstillgångar -240 628 -354 800 -223 667 -341 376
Sålda materiella anläggningstillgångar 119 635 119 635
Återbetalning av övriga finansiella anläggningstillgångar 501 501
Kassaflöde från investeringsverksamheten -240 509 -353 664 -223 548 -340 240
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 260 000 100 000 250 000 100 000
Amortering av lån -23 259 -9 932
Lämnat koncernbidrag -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Erhållet aktieägartillskott 2 358 2 358 2 358 2 358
Utdelning till aktieägare -121 -173 -121 -173
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 235 978 89 253 249 237 99 185
Årets kassaflöde 149 475 -32 053 149 606 -47 225
Likvida medel vid årets början 154 423 186 476 137 183 184 408
Likvida medel vid årets slut 30 303 898 154 423 286 789 137 183