Balansräkningar


(tkr) Koncernen Moderbolaget
Tillgångar NOT 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 4 195 585 3 980 743 3 811 206 3 590 993
Inventarier, verktyg och installationer 12 52 983 48 402 48 620 44 456
Pågående nyanläggningar 13 130 123 286 838 118 217 266 505
4 378 691 4 315 983 3 978 043 3 901 954
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 4 600 4 600
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 2 126 1 485 2 126 1 485
Långfristiga fordringar Kristianstads kommun 20 187 276 189 007
189 402 190 492 6 726 6 085
Summa anläggningstillgångar 4 568 093 4 506 475 3 984 769 3 908 039
Omsättningstillgångar
Varulager
Förråds- och bränslelager 1 062 1 201 1 062 1 118
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 2 586 2 292 2 577 2 280
Fordringar Kristianstads kommun 21 282 912 144 421 282 748 137 324
Fordringar moderbolag 2 358 2 358 2 358 2 358
Fordringar dotterbolag 2 178 2 056
Aktuella skattefordringar 434
Övriga fordringar 30 169 7 032 30 163 7 025
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 3 387 2 924 3 375 2 864
321 846 159 027 323 399 153 907
Kassa och bank 7 25 7 25
Summa omsättningstillgångar 322 915 160 253 324 468 155 050
Summa tillgångar 4 891 008 4 666 728 4 309 237 4 063 089
(tkr) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Eget kapital och skulder NOT 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Övrigt tillskjutet kapital 66 721 64 363
Annat eget kapital 624 486 597 312
Årets resultat 27 814 26 611
Bundet eget kapital
Aktiekapital 23 11 700 11 700
Reservfond 375 403 375 403
387 103 387 103
Fritt eget kapital 24
Balanserat resultat 284 517 252 169
Årets resultat 24 520 30 111
309 037 282 280
Summa eget kapital 730 721 699 986 696 140 669 383
Obeskattade reserver 4 500 4 500
Avsättningar
Uppskjutna skatter 25 73 930 65 654 76 207 68 361
Långfristiga skulder 26, 27
Skulder kreditinstitut 3 368 600 3 156 600 3 368 600 3 118 600
Skulder Kristianstads kommun 536 959 512 618
Summa långfristiga skulder 3 905 559 3 669 218 3 368 600 3 118 600
Kortfristiga skulder 28
Skulder kreditinstitut 2 400
Leverantörsskulder 42 017 77 299 39 801 72 787
Skulder syskonbolag 19 706 22 190 18 838 21 255
Aktuella skatteskulder 2 662 1 154 2 866
Övriga skulder 11 828 16 729 9 997 15 010
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 107 247 110 590 94 000 90 327
Summa kortfristiga skulder 180 798 231 870 163 790 202 245
Summa eget kapital och skulder 4 891 008 4 666 728 4 309 237 4 063 089