Trygghet, trivsel och bosocialt hjärta

För barnens bästa 

Vi tar sedan länge hänsyn till barns bästa i olika sammanhang, det är ett synsätt som alla medarbetare arbetar efter. Det har exempelvis handlat om referensgrupper med barn till anläggning av storlekplats, delaktighet i olika former av projekt eller anpassning av våra besökslokaler.

Under året har vi tillsatt en barnrättsansvarig, Jonas Rosenberg, som tillsammans med Hanna Einarsson, bosocial handläggare, bildar bolagets barnrättsgrupp. Tanken är att gruppen tillsammans med bolagets avdelningar och vd ska arbeta för att barnrättsarbetet ska genomsyra hela bolaget. Gruppen stöttar avdelningarna i översyn av processer och arbetssätt, samordnar utbildningsinsatser och omvärldsbevakar.

Barnrättsgruppen och vd stämmer årligen av planering, behov av tillskjutna medel samt utfall av barnrättsarbetet och rapporterar till styrelsen.

– Under året har vi bland annat arbetat med barnrättsanpassade riktlinjer för bolagets bosociala enhet, riktlinjer och rutiner för minderåriga medarbetare och prao samt en egen mall för barnkonsekvensanalys, säger Jonas Rosenberg.

För 2021 är fokus på övergripande policy och riktlinjer för barnrättsarbetet, för att ännu tydligare förankra frågorna inom bolaget, samt att utbilda de båda medlemmarna i barnrättsgruppen till barnrättsstrateger.

– Vi tittar också på olika former av utbildningar för våra egen personal på olika nivåer, säger Hanna Einarsson. För att man ska kunna agera rätt behöver man ha rätt kompetens och det vill vi satsa på.

Under året som gått har vi genomfört ett antal sociala insatser riktade till barn, exempelvis:

  • Drift av Gamlegårdsbadet, enda friluftsbadet i kommunen med fritt inträde för alla.
  • Medverkat i sysselsättningsprojekt för 30 ungdomar.
  • Anställt ungdomar som feriearbetare under fyra sommarveckor.
  • Barnanpassat vårt nya kundcenter, med barnhörna intill kontraktskrivningsrum.
  • Hållit fritidsgården sommaröppen på Österäng.
  • Medverkat i spontanidrottsprojekt för barn tillsammans med KDFF
  • Sponsring och stöd till drygt 70 föreningar där de allra flesta har barn- och ungdomsverksamhet.

Återkommande sociala insatser riktade till barn har till viss del påverkats under året av pandemin, bland annat med inställda event som ABK:s Kulturdag och Österängsfestivalen.