Signaturer

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 22 april 2021 för fastställelse.

Kristianstad den 8 mars 2021

Christer Nilsson, ordförande                     

Catarina Palmblad, vice ordförande         

Östen Warnhag                                             

Anders Fredriksson

Carl Henrik Nilsson                                       

Henrik Strand, vd


Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 mars 2021.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson                         Robin Persson                                        
Auktoriserad revisor                       Auktoriserad revisor